Panda prosjektet

PANDA (Participation and Collaboration for Action), er et KA202 EU prosjekt som er finansiert av Erasmus+. PANDA -teamet består av åtte partnere fra fire land og er en miks av vitenskapelige og profesjonelle fra praksisfeltet. PANDA har som mål å fremme barns rett til deltagelse og medvirkning gjennom å tilby opplæringskurs og støtte til sosialarbeidere som ønsker å lære mer om hvordan samarbeide med yngre barn kan foregå i barnevernet. PANDA er særlig opptatt av at utsatte barns stemmer blir lyttet til.
Utviklingsarbeidet i PANDA er internasjonalt. Målet er å styrke samarbeidet fagfolk har med yngre barn i kontakt med sosiale tjenester, spesielt de som har kontakt med barnevernet.

Felleskapet

Prosjekt-teamet består av åtte partnere med ansatte fra universiteter og praksisfeltet:

Medlemmene i Pandateamet har forskjellig kulturell bakgrunn og ekspertise. Når denne kunnskapen og de ulike tilnærmingen deles gir det en unik mulighet til kunnskapsutvikling fra ulike perspektiver og forståelser. Vi tror at vi kan oppnå bedre resultater når vi samarbeider på tvers av land og fagtradisjoner. Vi ønsker å være en støttespiller for barnevernsarbeiderne gjennom å bidra med ny innsikt og kunnskap, metoder og ideer som letter barnevernsarbeidernes samarbeid med barn om hjelp. Vi ønsker også å bidra til at barn blir mer oppmerksomme på retten til å uttale seg, samt bli mer klar over retten til deltagelse og medvirkning i saker som angår dem.

Vår hensikt

Hensikten med Panda-prosjektet er å fremme yngre barns (fra 12 år og nedover) deltagelse og medvirkning i beslutningsprosesser. Tiltross for endringer som støtter opp under barns medvirkning i loven, i politikken og i praksis, er det fortsatt utfordringer med hensyn til å realisere deltagelse og medvirkning for yngre barn i kontakt med barnevernet og andre sosiale tjenester på tvers av land i Europa. Fagfolk i Europa opplever mange av de samme utfordringene og hindringene i arbeidet med å omsette barns rett til deltagelse og medvirkning i praksis.

Våre mål

  • Sørge for at samarbeid mellom barn og profesjonelle blir inngangen til deltagende sosialt arbeid med barn
  • Styrke de professjonelles kompetanse
  • Støtte opp om en deltagende tilnærming i sosialt arbeid
  • Tilby opplæring i nye verktøy og metoder til de som underviser profesjonelle og studenter

Prosjektet slutter seg til følgende prinsipper

FNs bærekraftsmål om å sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer (mål 16.7).

FNs barnekonvensjon om barns rettigheter hvor alle rettighetene henger sammen og bygger på hverandre. Barns deltagelsesrettigheter er uløselig knyttet sammen med prinsippene i artikkel 2, 3, 6 og 12 samt artikkel 5, 13, 14, 15 og 17. 

Den internasjonale definisjonen av sosialt arbeid som understreker betydningen av menneskerettigheter i utøvelsen av yrket.

Prosjektet foregår i perioden september 2020 til august 2023.

Voice of children

Alicie y Rahela, like rettigheter
Fundación Secretariado Gitano
Top photo by Anastasia Tribbiani
Photo by Alexander Dummer