Seksjon A

Å engasjere seg i barns rettigheter

Øvelse A1

Formålet med øvelsen

Formålet med de følgende øvelsene er at deltakerne skal utforske hvordan et engasjement for menneskerettigheter innebærer et engasjement for likestilling og vise versa, og å vurdere dette i lys av andre menneskers situasjon. Øvelsen har som mål å demonstrere hvordan valg eller mangel på valgmuligheter danner et mønster i samfunnet.
Se også internasjonalt juridiske rammeverk  og sammendrag av regionale lovgivninger i de 4 landene: Belgia, Nord-Irland, Norge, Spania

Oppgave

Alle finner en plass hvor de er komfortable og uten forstyrrelser.
Veilederen leser opp følgende utsagn fra Menneskerettighetserklæringen:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter
(artikkel 1)
Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæringen, uten forskjell av noen art, f.eks. rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person tilhører, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet
(artikkel 2)

Veileder inviterer gruppa til å tenke på et barn de har arbeidet med.
Med dette barnet i tankene, inviterer veileder deltakerne til å danne en linje ved siden av hverandre.
Fortsatt med dette barnet i tankene, inviterer veileder deltakerne til å lytte til følgende utsagn og ta et skritt frem for hvert utsagn som gjelder for barnet. Utsagnene er som følger:

 • Jeg kan kjøpe nye klær når jeg trenger/ønsker dem.
 • Jeg har ikke opplevd diskriminering på grunn av min religion.
 • Mitt hus kan varmes opp tilstrekkelig når det er kaldt.
 • Jeg kan leke utendørs når jeg ønsker.
 • Jeg har ikke blitt mobbet på grunn av min utviklingshemming.
 • Jeg kan få tilgang til ekstra veiledning som kan hjelpe meg i utdanningen min.
 • Jeg har ikke erfart diskriminering på grunn av min hudfarge.
 • Jeg kan få medisinsk hjelp når jeg trenger det.
 • Mine synspunkter blir etterspurt i skolen og jeg blir lyttet til.
 • Jeg har ikke erfart diskriminering på grunn av min kultur.
 • Jeg er ikke redd for å snakke om min seksualitet/seksuelle legning.
 • Mine synspunkter blir etterspurt av min familie og jeg blir lyttet til.

På slutten av øvelsen vil deltakerne oppdage at de går fremover i ulik hastighet (dermed er øvelsen en visuell representasjon av ulik tilgang til grunnleggende rettigheter)

Veileder ber deltakerne om å gi tilbakemelding på øvelsen i forhold til følgende spørsmål:

 • Hvordan føltes det å flytte seg fremover?
 • Hva følte jeg når jeg ikke kunne flytte meg fremover?
 • På hvilket tidspunkt begynte gruppemedlemmene å legge merke til ulikheten i hastighet på å flytte seg fremover.

Veileder avslutter øvelsen ved å understreke viktigheten av FNs barnekonvensjon i barns liv som, hvis den brukes, bidrar til å fremme og ivareta like muligheter.

Øvelse A2

Formålet med øvelsen

Hensikten med denne øvelsen er å bidra til en felles forståelse i gruppen av betydningen og relevansen av barns rettigheter.

Oppgave

 • Veileder inviterer folk til å danne par og å delta i en 3-minutters skriveøvelse for å fullføre følgende: Min uttalelse om barns rettigheter er …
 • Deretter ber veileder deltakerne om å lese opp uttalelsene sine og notere nøkkelordene på en tavle/flipover/chatfunksjon.
 • Veileder samler nøkkelordene og skriver en felles uttalelse om barns rettigheter.

Seksjon B

Hva hindrer ivaretagelse av barns rettigheter

Øvelse B1

Formålet med øvelsen

Formålet med denne øvelsen er at deltakerne skal tenke på barrierer (på nivåene: individet, teamet, organisasjonen og det bredere samfunnet) som hindrer ivaretagelse av barns rettigheter

Oppgave

Veileder oppfordrer deltakerne til å tegne en rekke konsentriske sirkler (se til høyre) og liste opp faktorer under hver.

Veileder kan fremheve følgende:

 • Meg – Faktorer kan være mangel på kunnskap, ferdigheter og verdier som reflekterer organisatoriske kulturelle normer og som prioriterer andre aspekter av arbeid med barn.
 • Team – Team-kulturen er ikke for barns rettigheter .
 • Organisasjonen – Mangel på politiske og praktiske retningslinjer som spesifikt nevner barns rettigheter. Mangel på skjema som inneholder barns rettigheter til bruk i saksbehandling og i arbeid med barn.
 • Regional og nasjonal kontekst – ambivalente/uklare synspunkter og tilnærminger.

Øvelse B2

Oppgave

Veileder inviterer deltakerne til å fullføre en SWOT (styrker og svakheter) analyse

Seksjon C

Hva er FNs barnekonvensjon, hvor kommer den fra, hvorfor er den viktig og hva er dens bestemmelser?

Øvelse C1

Formålet med øvelsen

Formålet med denne øvelsen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap om FNs barnekonvensjon, dens opprinnelse, dens bestemmelser, og dens implementering.

Oppgave

Deltakerne inviteres til å se de fire videoene til høyre (ingen er lengre enn 2 minutter) (eller lese om FNs barnekonvensjon):

Øvelse C2

Formålet med øvelsen

Hensikten med denne øvelsen er å sikre at deltakerne har tilgang til artiklene i FNs barnekonvensjon og de  Generelle kommentarene til konvensjonen.

Oppgave

Veileder sørger for at deltakerne har utskrift av eller tilgang til artiklene i FNs barnekonvensjon og de Generelle kommentarene til konvensjonen.

Veileder inviterer deltakerne til å vurdere de 4 sammenhengende, grunnleggende artiklene i FNs barnekonvensjon; artiklene 2, 3, 6, 12.

Veileder inviterer gruppen til å diskutere implikasjonene av disse. Veileder må fremheve følgende punkter:

 • Disse artiklene må ses i sammenhengende og som uatskillelig sammenvevd, og barns deltakerrettigheter baseres på disse 4 artiklene (og andre relaterte artikler).
 • Artikkel 2 betyr at vi må starte fra det faktum at uansett hva alderen og bakgrunnen til barnet er, har det rett til ikke-diskriminering, også i henhold til deres rettigheter gitt i artikkel 12.
 • Dette betyr at alle barn uavhengig av alder har rett til å uttrykke synspunkter og få disse tatt i betraktning.
 • Dette er grunnleggende. For eksempel er det ikke mulig for fagfolk å bestemme ‘barnets beste/barnets interesser’ (artikkel 3) uten at fagfolk søker barnets synspunkter og tar disse i betraktning (artikkel 12) ved beslutninger. Artiklene 3 og 12 er komplementære.
 • Artikkel 6 fremhever at å gi barn tilgang til deres deltakerrettigheter kan bidra til deres helse, overlevelse og utvikling.
 • Barns deltakerrettigheter blir gitt effekt gjennom artiklene 2, 3, 5, 6, 12 og 13.

Veileder inviterer deltakerne til å vurdere artiklene 5 og 13 (FNs barnekonvensjon). Hva betyr de?

Veileder avslutter denne delen ved å invitere deltakerne til å vurdere en sak de har eller har vært involvert i, og hvordan disse artiklene som omhandler rettigheter knyttet til medvirkning og deltagelse, kan anvendes.

Seksjon D

Anvendelse av FNs barnekonvensjon i praksis: case studie 

Øvelse D1

Formålet med øvelsen

Hensikten med den følgende øvelsen er at deltakerne skal anvende barnekonvensjonens artikler 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13 på case-studier og vurdere hvordan råd gitt i FNs generelle kommentarer kan bistå dem og deres organisasjon.

Oppgave

Veileder deler gruppen inn i 3 og ber dem vurdere hvordan og på hvilke måter artiklene kan brukes på casestudiet som er laget til øvelsen, og hvilke artikler som kan brukes til å utfordre voksnes beslutningstaking.

Veileder bringer gruppen sammen og ber om tilbakemelding.

Øvelse D2

Formålet med øvelsen

Å gi praktiske tips til fagfolk som kan være til hjelp når de anvender artiklene i FNs barnekonvensjon i praksis.

Oppgave

Veileder retter oppmerksomheten mot FNs generelle kommentarer. Disse gir detaljert veiledning om implementeringen av artiklene i FNs barnekonvensjon.

Spesielt med hensyn til barns deltakerrettigheter, og spesielt små barn, gjelder følgende:

Veileder retter oppmerksomheten mot brevmalen og andre relevante lokale, regionale ressurser.

Avslutning av økten

Veileder ber gruppen om å reflektere over:

 • En ny ting de har lært.
 • En ny ting de vil gjøre annerledes i praksis.
 • En ny ting de vil spørre teamet, organisasjonen om å vurdere med hensyn til endring av policy/praksis.
Top photo Flo Maderebne